Zasady rekrutacji

do klas pierwszych szkół ponadpodstwowych

w Zespole Szkół im St. Staszica w Gąbinie

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Podstawa prawna:

¨       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

¨       Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

¨       Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

 

 

1.    Do klasy pierwszej: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie przyjmuje się kandydatów, którzy:

a.    posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

b.   posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (technikum i branżowa szkoła I stopnia).

2.    W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne. W pierwszej kolejności przyjmowani będą laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim wskazanych przez ministra edukacji narodowej (wykaz konkursów i olimpiad).

3.    Na I etapie postępowania będą brane pod uwagę łącznie:

a.    wyniki egzaminu ósmoklasisty uzyskane z języka polskiego i matematyki, pomnożone przez 0,35 (np 50%  50 x 0,35 = 17,5 pkt., z języka obcego nowożytnego pomnożone przez 0,3 (np. 70%   70 x 0,3 = 21 pkt).

W przypadku osób  zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmokalsisty z języka polskiego i matematyki przelicza się oceny uzyskane na świadectwie na punkty:

celujący –                 35pkt

bardzo dobry –        30 pkt

dobry –                    25 pkt

dostateczny –           15 pkt

dopuszczający –       10 pkt

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przelicza się ocenę uzyskaną na świadectwie na punkty:

celujący –                 30pkt

bardzo dobry –        25 pkt

dobry –                    20 pkt

dostateczny –                      10 pkt

dopuszczający –         5 pkt

b.   przeliczone na punkty oceny: z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie z kierunkiem kształcenia) przyjmując:

celujący                      -           18 pkt

bardzo dobry             -           17 pkt

dobry                         -           14 pkt

dostateczny               -             8 pkt

dopuszczający           -             2 pkt

c.    świadectwo ukończenia szkoły  z wyróżnieniem  –  7pkt,

d.   szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

§  w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego                                                 - 10 pkt

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego             - 7 pkt

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego              -  5 pkt

§  w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego                      -10 pkt

dwa lub więcej tytułów  laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego        - 7 pkt

dwa lub więcej tytułów tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego                                                    -           7 pkt

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                -           5 pkt

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                -           3 pkt

§  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

międzynarodowym                          -           4 pkt

krajowym                                        -           3 pkt

wojewódzkim                                  -           2 pkt

powiatowym                                   -           1 pkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

e.    osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym - 200.

 

4.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie przyjęci będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologoczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

5.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego, na III etapie brane będą pod uwagę łącznie: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wszystkie wymienione kryteria mają te samą wartość.

 

6.      Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych zajęć edukacyjnych w zależności od kierunku kształcenia:

 

-         Liceum Ogólnokształcące

Klasy z przedmiotami rozszerzonymi

pozostałe punktowane zajęcia edukacyjne

 Dziennikarska z przedmiotami rozszerzonymi:

 j. polski, historia,  język angielski  

 

matematyka

historia

język angielski

 Matematyczno - techniczna z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, geografia, język angielski

matematyka

geografia

język angielski

Promocji zdrowia  z przedmiotami rozszerzonymi:biologia,chemia, język angielski

matematyka

biologia lub chemia(lepiej punktowany)

język angielski

 

 

      Technikum

 

w zawodach

pozostałe punktowane zajęcia edukacyjne

 technik informatyk e-sportowa

 technik programista

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej

matematyka

informatyka

język angielski

 technik pojazdów samochodowych,

 technik mechatronik

matematyka

fizyka

język angielski

 technik hotelarstwa

geografia

informatyka

język angielski

 

     -  Branżowa  Szkoła  I  stopnia

w zawodach

pozostałe punktowane zajęcia edukacyjne

 mechanik pojazdów samochodowych,

 mechanik-operator  pojazdów i maszyn rolniczych,

 ślusarz,

lakiernik samochodowy

matematyka

fizyka

technika

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

pracownik obsługi hotelowej

matematyka

informatyka

technika

 

7.        Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz  najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Kandydat, który został zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty zostanie przyjęty do Zespołu Szkół.

 

8.        Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie  uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  szkoły. Uzasadnienie sporządza  się  w  terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

9.      Kandydaci na wniosku o przyjęcie do szkoły określają maksymalnie trzy preferowane klasy.

                                                             a.      kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dokonują wyboru przedmiotów do realizacji na poziomie rozszerzonym,

                                                            b.      kandydaci do Technikum i Branzowej szkoły I stopnia wskazują wybrany zawód.

10.    W przypadku niezakwalifikowania  do klasy o wyższej preferencji, kandydat automatycznie kwalifikowany jest do przyjęcia do klasy o niższej preferencji.

11.    Kandydatów powracających z zagranicy przyjmuje się wg odrębnych przepisów.

12.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

§  wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 

§  2 zdjęcia podpisane na odwrocie,

§  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, kandydaci do technikum i branzowej szkoły I stopnia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.