Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie i powiat płocki pozyskali środki finansowe w ramach Rządowego programu - „Bezpieczna +”.

Celem naszych działań w programie „Bezpieczna +” jest:

• rozwijanie i kształtowanie postaw prospołecznych uczniów,
• rozwijanie empatii, umiejętności komunikacji interpersonalnych,
• rozwijanie aktywności wolontariackiej,
• nauka tolerancji i odpowiedzialności za własne postępowanie.

Realizując program walczymy z nudą i nic nie robieniem.
Na podstawie obserwacji i wywiadów, dostrzegamy potrzebę kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły, w której młodzież ma alternatywę na nudę. Właściwe relacje i więzi rówieśnicze oparte na poszanowaniu i tolerancji, to główne potrzeby młodzieży. Środowisko w jakim funkcjonuje Szkoła, małe miasteczko i okoliczne wioski nie dają tych możliwości. Większość uczniów ma niskie poczucie własnej wartości. Nasze działania pozwolą młodym ludziom uwierzyć w siebie, ukształtują wrażliwość na innych, przyczynią się do integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.
W trakcie programu zrealizujemy:

Zadanie 1: „Zostań moim kumplem” – zorganizowanie nad jeziorem trzech dwudniowych biwaków integracyjnych. Biwaki integracyjne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom tzw. „FALI” i umożliwienie nowym uczniom łagodną adaptację w nowym środowisku. W ramach biwaku uczniowie klas pierwszych wspólnie z uczniami klas kończących realizują zajęcia ukierunkowane na rozwijanie tolerancji i empatii. W ich trakcie uczniowie klas starszych będą uczyć młodszych kolegów właściwych postaw wynikających z prawa szkolnego i obowiązujących w szkole norm społecznych. Nawiążą się właściwe relacje rówieśnicze oparte na tolerancji i poszanowaniu. W trakcie pobytu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, jak bezpiecznie wypoczywać nad jeziorem i jak udzielać pierwszej pomocy.

Zadanie 2: „Wolontariusze STASZICA budują lokalną solidarność społeczną”
Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, lecz środowisko, gdzie kształtuje się postawy młodych ludzi. Od ponad dziesięciu lat młodzież naszej szkoły aktywnie działa w Klubie Ośmiu. Poprzez bezinteresowną, dobrowolną pracę na rzecz potrzebujących młodzi ludzie odkrywają własną wartość, czują się akceptowani, a przede wszystkim rozwijają w sobie postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Praca w wolontariacie to również doskonała alternatywa dla nudy, daje możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego. Przez to działanie pokażemy młodzieży, że być dobrym to nie wstyd i słabość, wręcz przeciwnie, to duma i siła.
Przeprowadzimy:
• „mini spartakiadę sportową” dla uczniów niepełnosprawnych i dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mocarzewie i Zespołem Szkół Specjalnych w Goślicach
• wieczór wigilijny dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie

Organizowane spotkania będą okazją do spędzenia czasu w miłym gronie, a czasami mogą być lekarstwem na samotność lub nudę. Jako wolontariusze, chcemy dać świadectwo, że odnosimy się do osób w trudnej sytuacji życiowej z szacunkiem i nie zapominamy o ich potrzebach. Problem wykluczenia osób starszych, niepełnosprawnych, odrzucenia dzieci coraz bardziej doskwiera naszemu społeczeństwu, a rozwiązać go możemy między innymi poprzez spędzanie z nimi wolnego czasu. Podczas spotkań i wystaw w ramach projektu będziemy nosić koszulki z logo naszego Klubu, byśmy byli postrzegani jako grupa wolontariuszy realizująca wspólny cel i zadania, propagujący zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności i dla wspólnego dobra. Przez cały czas będziemy promować w mediach ideę wolontariatu i nasz udział w projekcie, aby pokazać znaczenie i rolę wolontariatu we współczesnym świecie.

Zadanie 3: „Edukacja przez TEATR”
W ramach tego działania wystawimy sztukę teatralną (etiudę) o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom. Będzie to spektakl przygotowany przez uczniów i dla uczniów. Odwiedzimy okoliczne gimnazja i zaprezentujemy go lokalnej społeczności. Pragniemy przez to uzmysłowić wszystkim, że zagrożeń wynikających ze złego trybu życia i złych wyborów jest możliwy także u nas.Pierwszy piknik:

Biwak
Pokazy ratownictwa wodnego, wraz ze szkoleniem jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, prowadzone przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Gąbina.
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i przyczyn utonięć, prowadzone przez ratownika WOPR z Płocka.
Warsztaty na temat: posiadanie środków psychoaktywnych, zażywanie i odpowiedzialność karna, prowadzone przez funkcjonariuszy Policji z Gąbina.Galeria
Bezpieczna+ Fotorelacja z kolejnych pikników

Biwak2 W dniach 20 - 21.11.2015 kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie wyjechała na biwak do Koszelówki w ramach programu „Bezpieczna +”. Druga klasa Liceum Ogólnokształcącego wraz z pierwszą klasą Technikum w trakcie pobytu zgłębiali wiedzę na tematy związane z bezpeiczeństwem.


Biwak3 W dniach 27 - 28.11.2015 grupa uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie wyjechała na biwak do Koszelówki w ramach programu „Bezpieczna +”. Uczniowe klasy pierwszej Technikum ekonomicznego i informcztycznego wraz z przedstawicielami samorządu uczniowskiego w trakcie pobytu zgłębiali wiedzę na tematy związane z bezpeiczeństwem.„Myślę i czuję. Nie biorę” – gąbińska młodzież przeciw dopalaczom

Etiuda
Problem zażywania dopalaczy dotyka coraz większej liczby młodych ludzi – nieświadomi zagrożeń ulegają chwilowej modzie, presji rówieśników, chcą zabić nudę, wyróżnić się z tłumu. Szukając prostych rozwiązań – narażają swoje życie i zdrowie. Profilaktyka uzależnień jest niezwykle ważna, ale nie może ograniczać się do edukacyjnych pogadanek. Młodych ludzi trzeba zaintrygować, zachęcić do aktywności, do pokazania swego talentu. Wszystkie te elementy spełnia działanie „Edukacja przez teatr”, inicjatywa realizowana w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” przy współpracy z organem prowadzącym szkołę Starostwem Powiatowym w Płocku. Szkolnym koordynatorem programu jest Sławomir Sztygiel – Wicedyrektor Szkoły.


W ramach realizacji działania gąbińska młodzież odbyła cykl warsztatów teatralnych, podczas których zgłębiała tajniki warsztatu aktorskiego, uczyła się prawidłowej dykcji, ruchu scenicznego, ćwiczyła pamięć i emisję głosu. Młodzi aktorzy, uczniowie drugiej klasy liceum, pod kierownictwem nauczyciela – Pani Małgorzaty Mofiny przygotowali etiudę teatralną pt. „Myślę i czuję. Nie biorę – przeciwdziałamy dopalaczom”. Scenografię, która nawiązywała do antagonistycznych pierwiastków dobra i zła, wykonali uczniowie klas technikum – II TH/TK i IV TK oraz uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej – klasy II K/M. Dekoracje powstawały pod czujnym okiem nauczycieli – Pani Marii Olszewskiej oraz Pani Jolanty Kędzi. W przygotowanie scenografii zaangażowani byli także konserwatorzy szkolni – Pan Władysław Durmaj i Pan Adam Zalewski. Oprawę muzyczną zabezpieczał Pan Kondrat Obidowski.

1 grudnia sala gimnastyczna gąbińskiego Zespołu Szkół stała się prawdziwym teatrem, a na widowni zasiedli: Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki oraz Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, a także nasi młodsi koledzy i koleżanki z okolicznych szkół gimnazjalnych i podstawowych wraz ze swoimi nauczycielami. Zgromadzonych gości przywitała Dyrektor Szkoły – Pani Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk, słowo wstępu wygłosiła Elżbieta Sztygiel – Pedagog szkolny. Etiuda, która bazowała na pięknych polskich tekstach poetyckich, miała uświadomić młodym ludziom, że w życiu nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, miłość i dobra relacja z drugim człowiekiem. „Do naszych rówieśników można dotrzeć, trzeba ich tylko zaciekawić i zmusić do myślenia” – twierdzą młodzi aktorzy. Nie zabrakło więc efektów specjalnych, jak kolorowe światła, unoszący się nad sceną dym czy strzelające konfetti tuby. Najważniejsze było jednak słowo i gra młodych aktorów, którzy po zakończonym przedstawieniu zebrali gromkie brawa. „Ktoś kiedyś powiedział, że życie to sztuka wyboru” – komentują uczniowie gąbińskiego liceum. „I miał rację, bo to od naszych wyborów zależy, jakie to życie będzie. Mamy nadzieję, że udało się nam dotrzeć do naszych kolegów. Mamy nadzieję, że pomyślą, zanim przekreślą swoją przyszłość. Bo tylko słabi gracze, biorą dopalacze”.

Małgorzata Mofina
Więcej zdjęć
Więcej zdjęć


REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „BEZPIECZNA +” – ZADANIE 2: „WOLONTARIUSZE STASZICA BUDUJĄ LOKALNĄ SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNĄ
„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
Albert Einstein

Wolontariat to świadoma, bezinteresowna działalność na rzecz innych. W języku łacińskim „volontarius” oznacza „dobrowolny, chętny”. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła 5 grudnia na Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie od dwunastu lat działa Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat, który realizuje różne zadania związane z niesieniem pomocy potrzebującym.

Integracja z osobami niepełnosprawnymi i starszymi znalazła się w projekcie, który realizuje Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” przy współpracy z organem prowadzącym szkołę Powiatem Płockim. Szkolnym koordynatorem programu jest Pan Sławomir Sztygiel – Wicedyrektor Szkoły.

Od wielu lat szkolny wolontariat organizuje jesienne spotkania integracyjne.

Spartakiada W dniu 10 grudnia została zorganizowana minispartakiada „Sport dla wszystkich” dla niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach i w Mocarzewie. Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, dokonała uroczystego otwarcia spartakiady, a uczennice klasy II LO przeprowadziły rozgrzewkę dla zawodników. Nauczyciele wychowania fizycznego: Pan Bartosz Chyra, Pani Jolanta Kędzia, Pan Mariusz Opasiński i Pan Paweł Szczypawka przygotowali bardzo ciekawe i widowiskowe konkurencje, w których uczestniczyli zaproszeni uczniowie i wolontariusze. Wszyscy tego dnia byli zwycięzcami, dlatego też każdy otrzymał dyplom, medal i symboliczną nagrodę. Gościem specjalnym był Pan Janusz Radgowski, niepełnosprawny maratończyk, który podarował kurtkę ze swym mottem „Każdy ma swój Mount Everest” jednemu z wolontariuszy.

To spotkanie stało się okazją do rozwijania umiejętności interpersonalnych, współpracy zespołowej oraz kształtowania postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Uśmiechy na twarzach uczestników były najlepszym dowodem na to, że warto organizować takie imprezy.

W przygotowanie tego przedsięwzięcia oprócz nauczycieli wf zaangażowali się Pani Tatiana Jastrzębska, Pani Anna Kalwasińska, Pani Kamilla Krakowska, Pani Alicja Lodzińska, Pani Marzena Sosińska, Pani Karina Świerczyńska, Pan Konrad Obidowski i Pan Adam Zalewski.

Wigilia Szczególny czas w roku to grudzień i adwent, który nastraja do większego zainteresowania się osobami w otaczającym nas środowisku. Mając to na względzie Klub Ośmiu przygotował „Wieczór wigilijny” dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, którzy przybyli wraz z Panią Dyrektor Dorotą Jędra i Panią Grażyną Dubielak - Kierownikiem Działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Terapeutycznego oraz przedstawicielami pracowników. Gościliśmy także Pana Piotra Donarskiego - Komendanta Policji w Gąbinie, Pana Grzegorza Szkopka - redaktora „Tygodnika Płockiego”, Pana Jakuba Ziółkowskiego - radnego Miasta i Gminy Gąbin i redaktora portalu „Teraz Gąbin”. Wolontariusze zadbali o stosowną oprawę tego spotkania: opłatek, świątecznie udekorowane stoły, choinka, kolędy w wykonaniu uczniów klasy II TI i pyszne wigilijne potrawy.

Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, powitała wszystkich, podziękowała za przybycie i złożyła życzenia świąteczne. Pani Dyrektor DPS, Pan Komendant Policji, Pan Jakub Ziółkowski i ksiądz Robert Kamiński oraz przedstawicielka pensjonariuszy również przyłączyli się do świątecznych życzeń. Jeden z wolontariuszy przekazał życzenia od Klubu Ośmiu:

„Maleńka skromna stajenka – a wielkie wydarzenie.
Kruche Dzieciątko – a same Anioły przybyły popatrzeć.
Zimna, ciemna noc – a jasna gwiazda na niebie.
Krowy i osiołki – a bogaci Królowie w odwiedziny przychodzą.
Cuda naprawdę się zdarzają…
Lichy żłóbek – staje się tronem dla Króla.
Zwykłe siano – służy jako schowek na mirrę, kadzidło i złoto.
Jeden dzień w roku – a kłótnie i spory cichną.
Środek zimy – a jednak jakoś ciepło na sercu.
Niemożliwe staje się możliwe…
W ten wyjątkowy dzień życzymy Państwu niezwykłej wiary w cuda…
te duże i te najmniejsze.
Niech dzieją się z Waszych sercach i w Waszym życiu tak często,
jak tego potrzebujecie.”

Świąteczna atmosfera zbliża ludzi do siebie. Tego wieczoru nikt się nie spieszył, był czas na rozmowy i miłe słowa. Dla młodzieży spędzenie wolnego czasu z osobami w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnymi i starszymi stało się okazją do lepszego poznania ich potrzeb i problemów oraz refleksji i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, ale także uczyło empatii, współpracy w grupie i kultywowania świątecznych tradycji.

Wolontariusze przygotowując ten wieczór otrzymali wsparcie od Pani Marii Elżbiety Błaszczyk, Pani Tatiany Jastrzębskiej, Pani Ludmiły Koprowicz, Pani Kamilli Krakowskiej, Pani Alicji Lodzińskiej, Pani Marii Olszewskiej, Pani Marzeny Sosińskiej, Pani Kariny Świerczyńskiej, Pana Władysława Durmaja, Pana Marka Pietrzaka, Pana Konrada Obidowskiego i Pana Adama Zalewskiego.

Młodzież zaangażowała się całym sercem w to przedsięwzięcie – chętnie zostawała po lekcjach i starała się zrealizować powierzone zadania jak najlepiej. Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Galeria Spartakiada
Galeria Wigilia

Krótka informacja o programie „Bezpieczna +”

Zadanie 2: „Wolontariusze STASZICA budują lokalną solidarność społeczną” Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, lecz środowisko, gdzie kształtuje się postawy młodych ludzi. Od ponad dziesięciu lat młodzież naszej szkoły aktywnie działa w Klubie Ośmiu. Poprzez bezinteresowną, dobrowolną pracę na rzecz potrzebujących młodzi ludzie odkrywają własną wartość, czują się akceptowani, a przede wszystkim rozwijają w sobie postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Praca w wolontariacie to również doskonała alternatywa dla nudy, daje możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego. Przez to działanie pokażemy młodzieży, że być dobrym to nie wstyd i słabość, wręcz przeciwnie, to duma i siła.

Przeprowadzimy:
o „minispartakiadę sportową” dla uczniów niepełnosprawnych i dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mocarzewie i Zespołem Szkół Specjalnych w Goślicach,
o wieczór wigilijny dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.
Opracowali: Marzena Sosińska i Sławomir Sztygiel