Liceum ogólnokształcące

Klasa matematyczno-techniczna

Zapraszamy uczniów, którzy zamierzają w przyszłości kontynuować naukę na kierunku studiów: zarządzanie, logistyka, matematyka, informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, budownictwo, elektronika, mechanika, mechatronika, telekomunikacja, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, akustyka, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, analiza danych, technologie cyfrowe w animacji kultury.

Możesz wtedy pracować jako: menadżer, logistyk, nauczyciel przedmiotów ścisłych, księgowy, doradca finansowy, a przede wszystkim w zawodach związanych z produkcją i gospodarką w różnych gałęziach przemysłu, transportu, telekomunikacji oraz branży IT, w laboratoriach naukowych, jako realizator dźwięku, doradca podatkowy, analityk biznesowy, specjalista ds. stosowania metod fizycznych do badania problemów rynku finansowych, specjalista w dziedzinie zastosowania technik cyfrowych w obsłudze nowych mediów, itp.

Klasa promocji zdrowia

Zapraszamy uczniów, którzy zamierzają w przyszłości kontynuować naukę na kierunku studiów: ekologia, zdrowie publiczne, a także inne kierunki medyczne oraz różne specjalizacje związane z ochroną środowiska: kształtowanie środowiska, chemię środowiska, inżynierię ekologiczną, odnawialne źródła energii, systemy ochrony powietrza, wód i gleby, technologie ochrony środowiska w energetyce, analitykę i monitoring środowiska, czy gospodarkę odpadami.

Możesz wtedy pracować jako: Dietetyk specjalista w sektorze energii odnawialnej, specjalista ds. gruntu, w wydziale do spraw szkód środowiska i ochrony przyrody oraz innych obszarach związanych z ekologią i medycyną.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach studiów: filologia polska, filologia angielska, historia, historia sztuki, filozofia, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także na kierunkach filologiczno-kulturalnych, humanistyka drugiej generacji, informacja nauka i bibliotekoznawstwo, logopedia ogólna i kliniczna, zarządzanie dziedzictwem kultury i ochrona zabytków, pedagogika, psychologia, komunikacji  i psychologia w biznesie, turystyka historyczna, prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

Możesz wtedy pracować jako: rzecznik prasowy, tłumacz, nauczyciel przedmiotów humanistycznych, archeolog, dziennikarz, krytyk literacki, broker informacji, logopeda, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, coach, organizator turystyki.