RODO

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.
  2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie jest Pani Elżbieta Kaczmarczyk.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

5.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zespole Szkół im. Stanisław Staszica w Gąbinie.Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy o samorządzie powiatowym(Dz.U.2017 poz. 1868ze zm.) oraz innych ustaw dziedzinowych.6.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania