REKRUTACJA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2021/2022

Zasady rekrutacji

do klas pierwszych szkół ponadpodstwowych

w Zespole Szkół im St. Staszica w Gąbinie

na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów(Dz.U. z 2019,poz. 1737)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.(Dz.U. poz. 493 z późn. zm.)
 1. Do klasy pierwszej: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (technikum i branżowa szkoła I stopnia). 
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół St. Staszica w Gąbinie składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,

 

 1. Kandydaci na wniosku o przyjęcie do szkoły określają maksymalnie trzy preferowane klasy.
  1. kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dokonują wyboru przedmiotów do realizacji na poziomie rozszerzonym,
  2. kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia wskazują wybrany zawód.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne. W pierwszej kolejności przyjmowani będą laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim wskazanych przez ministra edukacji narodowej (wykaz konkursów i olimpiad).
 1. Na I etapie postępowania będą brane pod uwagę łącznie:
  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty uzyskane z języka polskiego i matematyki, pomnożone przez 0,35 (np 50% 50 x 0,35 = 17,5 pkt., z języka obcego nowożytnego pomnożone przez 0,3 (np. 70%   70 x 0,3 = 21 pkt).

W przypadku osób  zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmokalsisty z języka polskiego i matematyki przelicza się oceny uzyskane na świadectwie na punkty:

celujący –                       35pkt

bardzo dobry –           30 pkt

dobry –                            25 pkt

dostateczny –              15 pkt

dopuszczający –         10 pkt

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przelicza się ocenę uzyskaną na świadectwie na punkty:

celujący –                      30pkt

bardzo dobry –           25 pkt

dobry –                            20 pkt

dostateczny –              10 pkt

dopuszczający –           5 pkt

 1. przeliczone na punkty oceny: z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie z kierunkiem kształcenia) przyjmując:

celujący                         –          18 pkt

bardzo dobry             –          17 pkt

dobry                              –          14 pkt

dostateczny                –            8 pkt

dopuszczający           –            2 pkt

 1. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem  –  7pkt,
 2. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego                                                                            – 10 pkt

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                            7 pkt

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                          –   5 pkt

 • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego                                                          –  10pkt

dwa lub więcej tytułów  laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego        7 pkt

dwa lub więcej tytułów tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego                                                                                                         – 7 pkt

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                                      – 5 pkt

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                                       -3 pkt

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

międzynarodowym                    –          4 pkt

krajowym                                         –          3 pkt

wojewódzkim                                –          2 pkt

powiatowym                                  –          1 pkt

              W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

 1. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym – 200.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie przyjęci będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologoczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego, na III etapie brane będą pod uwagę łącznie: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wszystkie wymienione kryteria mają te samą wartość.
 3. W przypadku niezakwalifikowania do klasy o wyższej preferencji, kandydat automatycznie kwalifikowany jest do przyjęcia do klasy o niższej preferencji.
 4. Kandydatów powracających z zagranicy przyjmuje się wg odrębnych przepisów.
 5. Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych w zależności od kierunku kształcenia:
 • Liceum Ogólnokształcące

Klasy z przedmiotami rozszerzonymi

pozostałe punktowane zajęcia edukacyjne

 Artystyczno-medialna

 z przedmiotami rozszerzonymi: j. polski, historia,  język angielski  

historia

język angielski

 Matematyczno – techniczna

 z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, geografia, język angielski

 

geografia

język angielski

Promocji zdrowia

 z  przedmiotami  rozszerzonymi: biologia, chemia,  język angielski

biologia lub chemia (lepiej punktowany)

język angielski

 

 

 • Technikum

 

w zawodach

pozostałe punktowane zajęcia edukacyjne

 technik informatyk z e-sportem

 technik programista

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 technik reklamy

język angielski

informatyka

 technik pojazdów samochodowych,

 technik mechanik

język angielski

fizyka

 technik hotelarstwa

technik turystyki na obszarach wiejskich

język angielski

geografia

           

 

 • Branżowa Szkoła  I  stopnia

w zawodach

pozostałe punktowane zajęcia edukacyjne

 mechanik pojazdów samochodowych,

 mechanik-operator  pojazdów i maszyn rolniczych,

 lakiernik samochodowy

technika

fizyka

 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

technika

informatyka

 pracownik obsługi hotelowej

technika

geografia

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w formie list zamieszczonych na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły ( http://zsgabin.pl).
 1. Listy zawierać będą imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół, w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 2. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia oraz złoży oryginały:
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

zostanie przyjęty do Zespołu Szkół.

 1. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie  uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  szkoły. Uzasadnienie sporządza  się  w  terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

.