Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący – Sławomir Felczak

Z-ca Przewodniczącego – Beata Pietrzak

Skarbnik – 

Sekretarz – 

Członek –