Statut i regulaminy

WAŻNE DOKUMENTY

Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie 

Statut Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU

Załącznik nr 1 – Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Załącznik nr 2 – Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 3 – Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 4 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Załącznik nr 5 – Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg w ZS Gąbin

Załącznik nr 6 – Zasady oceniania, klasyfikownia i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Załącznik 7 – uchylono

Załącznik nr 8 – Regulamin Biblioteki Szkolnej i Czytelni , Regulamin wypożyczalni i czytelni, Regulamin Centrum Multimedialnego

Załącznik nr 9 – Regulamin Świetlicy Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

Załącznik nr 10 – Procedury Pełnienia Dyżurów Nauczycielskich.

Załącznik nr 11 – Regulamin organizowania wycieczek i imprez szkolnych, regulamin Studniówki

Załącznik nr 12 – Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych – zmiany

Doradztwo zawodowe realizowane w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

Szkolny system doradztwa zawodowego

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie