O nas

Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie to jedna z najbardziej znaczących szkół ponadpodstawowych w Powiecie Płockim. To placówka z bogatymi tradycjami – w 2018 roku  świętowaliśmy  70- lecie powołania w Gąbinie Szkolnictwa Zawodowego, natomiast rok 2020 to 75 -letni jubileusz Gąbińskiego Liceum Ogólnokształcącego, które do Zespołu Szkół zostało wcielone w 1979 oku.

Z  murów Naszej Szkoły wyruszyło w świat kilkanaście tysięcy absolwentów i wychowanków Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (obecna nazwa Szkołą Branżowa I Stopnia), którzy dziś pełnią ważne role w świecie nauki, kultury, sztuki oraz w wielu innych dziedzinach życia społecznego.

Chyląc czoła przed tradycją, szkoła odważnie uczestniczy w realizacji zadań współczesnego świata, a jednocześnie perspektywicznie postrzega przyszłość i jej wyzwania.

 Wspierana troskliwie przez organ prowadzący – Powiat Płocki, ulega sukcesywnym zmianom. Ciągła modernizacja i stała rozbudowa placówki wraz z jej bazą dydaktyczną wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów i ma ogromny wpływ na jakość pracy szkoły.

Ostatnie lata działalności szkoły to także zmiana jej wizerunku. Bardzo nowoczesny kompleks obiektów sportowych, w którego skład wchodzą: korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne jak i boisko do piłki nożnej z bieżnią, trybunami i stanowiskami do pchnięcia kulą oraz skoku w dal. Na uwagę zasługuje także wyposażenie pracowni do kształcenia zawodowego. Cztery pracownie informatyczne, spełniające warunki do  przeprowadzania egzaminu z kwalifikacji w zawodzie w części praktycznej w technikum informatycznym. Pracownie do prowadzenia kształcenia w zakresie zawodów mechanicznych, w których uczniowie poznają działanie elektrycznych i elektronicznych elementów samochodu,  montażownicy, wyważrki do kół, KTE-sów i innych specjalistycznych urządzeń z jakimi w przyszłości przyjdzie im się zmierzyć w zakładach mechaniki pojazdowej czy stacjach diagnostycznych. Dzięki dotacji z MRiRW w szkole powstały dwie bogato urządzone pracownie do kształcenia w zawodach branży hotelarskiej: pracownia usług żywieniowych, w której uczniowie uczą się obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny i pracownia obsługi ruchu turystycznego, składająca się z symulacyjnego pokoju hotelowego, restauracji , recepcji i części wykładowej. Wiele pracowni do realizacji kształcenia ogólnego posiada tablice interaktywne, których w szkole łącznie jest 6, tablicę moderacyjną, drukarkę 3D czy  dygestorum w pracowni chemicznej.  Szkoła jest dostosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych, funkcjonuje w niej gabinet pielęgniarski. Jest w niej także zamiejscowy Punkt Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  skierowany nie tylko na uczniów Zespołu Szkół ale także uczniów ościennych szkół podstawowych. Wychodząc naprzeciw ogólnemu rozwojowi ucznia w szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań, np. koło gastronomiczne, teatralne, fotograficzne, chór szkolny, klub młodych lakierników, zajęcia sportowe.  Dużym zainteresowaniem cieszy się Młodzieżowy Wolontariat „Klub Ośmiu”, którego działalność została doceniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w 2019 roku  I miejscem w Konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W szkole realizowane są projekty, których efekty  dwukrotnie były prezentowane podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych w Poznaniu z zakresu renowacji starych pojazdów. Nasi uczniowie wykonali renowację motorowerów. Oprócz wsparcia, jakie Szkoła otrzymuje od Powiatu Płockiego, stara się także, dzięki współpracy z różnymi instytucjami i firmami, pozyskiwać pomoce dydaktyczne do wykonywania ćwiczeń praktycznych przez uczniów. Jest to 5 samochodów darowanych przez Komendę Miejską Policji w Płocku czy elementy budowy samochodów do poznawania ich części podczas demontażu i montażu z Firmy Hatrex w Gąbinie. Zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego szkoła ma podpisane porozumienia o współpracy z  Firmą Budmat Auto, Firmą Novol, Hotelem Dębowa Góra, Firmą Hatrex, firmą Kam – Rol Precyzyjne Rolnictwo. Współpracujemy także z Politechniką Warszawską Filia w Płocku i Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku (ostatnie miesiące przeszkodziły w podpisaniu porozumień o współpracy z innymi przedsiębiorstwami).Dużym sukcesem bieżącego roku szkolnego jest  zrealizowanie projektu Erasmus + „Młodzi kontra stereotypy” skierowanego do grupy 58 uczniów z technikum pojazdów samochodowych, technikum informatycznego i hotelarskiego obejmującego  2 – tygodniowe staże zawodowe dla uczniów w Grecji połączone z poznawaniem walorów kulturowych i geograficznych tego kraju oraz wzbogaceniem umiejętności z języka angielskiego zawodowego. Jesteśmy w trakcie przygotowań do następnego wyjazdu w zakresie Erasmusa także dla 58 uczniów i 5 nauczycieli „Po doświadczenia zawodowe do Europy”. Najnowszym sukcesem naszej szkoły jest uzyskanie akredytacji w Programie ERASMUS+ na lata 2021 – 2027, oznacza coroczne wyjazdy uczniów technikum na praktyki zawodowe do wybranych krajów Unii Europejskiej. Oprócz tego już od 2020 roku szkolnym rozpoczynamy realizację projektu rozwojowego uczniów technikum i  szkoły branżowej I stopnia „ Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego na Mazowszu”

Poprzez podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami i wspólnym realizowaniu różnych programów staliśmy się „Szkołą Dialogu”, „ Szkołą bez Przemocy”, „Szkołą Równych Szans” jak i realizatorem projektu międzynarodowego „Łączy nas Bałtyk”. Dużo motywacji do pracy daje nam obecność w Ogólnopolskim Klubie Szkół Staszicowskich, dzięki spotkaniom szkół klubowych wymieniamy swoje doświadczenia zawodowe i nabieramy inspiracji do podejmowanych działań. Od wielu lat organizujemy przedsięwzięcia o charakterze środowiskowym: Powiatowa Olimpiada Integracyjna, Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu, Szkolne Targi Edukacji i Pracy i w ostatnim roku Biesiada Patriotyczna oraz dzięki powołaniu w szkole Stowarzyszenia IUVENES projekt „ Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”  czy promowanie pracy twórczej absolwenta naszej szkoły – jednocześnie znanego malarza Dawida Wojtalewicza. Jesteśmy dumni z osiągnięć edukacyjnych naszych uczniów, którzy są Stypendystami Premiera Rady Ministrów, Stypendystami Starosty Płockiego  i ostatnio nasz uczeń uzyskał Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika  „ Mazowsze- stypendia dla uczniów szkól zawodowych” .

Zespół Szkół im. St. Staszica składa młodym ludziom bardzo bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Na nadchodzący rok szkolny 2021/2022 przewiduje następujące kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące z klasami: artystyczno – medialna, promocji zdrowia, matematyczno -techniczna. 5-letnie technikum o kierunkach: technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk z elementami e-sportu, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik programista, technik mechanik, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik reklamy. 3-letnia Szkoła Branżowa I Stopnia o kierunkach: pracownik obsługi hotelowej, lakiernik samochodowy, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik pojazdów  samochodowych, mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Zespół Szkół uczy, wychowuje, ale również bardzo wspiera i rozbudza drzemiące w uczniach talenty, pasje i zdolności. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, wycieczek dydaktycznych i rekreacyjnych, wyjazdów do kin, teatrów i muzeów czy realizowanych projektów i konkursów  to wyraz troski o wszechstronny rozwój każdego ucznia.

„Staszic” to również szkoła bezpieczna. Jej wychowankowie otoczeni są troskliwą opieką wychowawców, pedagogów i nauczycieli, którzy dążą do zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych. To także Szkoła otwarta na wszelkie formy współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz firmami i zakładami pracy, gdzie uczniowie mogą zdobywać praktyczne umiejętności.

W trosce o rozwój fizyczny, szkoła gwarantuje uczniom korzystanie z nowoczesnych, pięknych obiektów sportowych, ale jako że nie samym chlebem żyje człowiek, jest również możliwość intelektualnego wzbogacania swojej osobowości. Uczniowie mogą czerpać mądrość ze zbiorów biblioteki, która oferuje księgozbiór wyposażony w książki z każdej niemal dziedziny wiedzy.

Szkoła jest również miejscem, gdzie uczy się młodych ludzi wrażliwości na drugiego człowieka. Prężnie działający wolontariat kształtuje w uczniach takie cechy, jak życzliwość, bezinteresowna pomoc, troska o słabszego.

Wszystkie działania Zespołu Szkół skierowane są na ucznia – na zdobywanie wiedzy i umiejętności, na kształtowanie właściwych nawyków, na realizację celów i spełnianie się w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.