O nas

Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie to jedna z najbardziej znaczących szkół ponadpodstawowych w Powiecie Płockim. To placówka z bogatymi tradycjami powołana w 1945 roku  – Liceum Ogólnokształcące, a w 1948  Szkoły Zawodowe. Od 1979 roku nosząca imię znamienitego przedstawiciela polskiego oświecenia.

Z  murów Naszej Szkoły wyruszyło w świat kilkanaście tysięcy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej obecnie Branżowej Szkoły  I Stopnia, którzy dziś pełnią ważne role w świecie nauki, kultury, sztuki, w wielu innych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.

Chyląc czoła  tradycji, szkoła odważnie uczestniczy w realizacji zadań współczesnego świata,  perspektywicznie postrzegając wyzwania przyszłości.

Wspierana troskliwie przez organ prowadzący – Powiat Płocki, ulega sukcesywnym zmianom. Ciągła modernizacja i stałe unowocześnianie placówki w zakresie  bazy dydaktycznej, to wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów i  ogromny wpływ na jakość kształcenia.

Szkoła dysponuje  nowoczesnym kompleksem obiektów sportowych, w którego skład wchodzą: korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne jak i boisko do piłki nożnej z bieżnią, trybunami i stanowiskami do pchnięcia kulą oraz skoku w dal. Na uwagę zasługuje także wyposażenie pracowni do kształcenia zawodowego. Sześć pracowni informatycznych, spełniających warunki do  przeprowadzania egzaminu zawodowego w wersji on-line. 2 z nich wyposażone w fotele gamingowe, gogle wirtualnej rzeczywistości, dzięki czemu w technikum informatycznym wprowadziliśmy do programu nauczania e-sport. Pracownie do prowadzenia kształcenia w zakresie zawodów z zakresu motoryzacji   i mechatroniki, w których uczniowie poznają działanie elektrycznych i elektronicznych elementów samochodu,  montażownicy, wyważrki do kół, KTE-sów, systemów numerycznych, mechatronicznych i innych specjalistycznych urządzeń z jakimi   w przyszłości przyjdzie im się zmierzyć w nowoczesnych zakładach pracy. Posiadamy także ściankę lakierniczą, podnośniki samochodowe z dodatkowym osprzętem, pozyskane w wyniku realizacji projektu rozwojowego „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”. Projekt został opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.   Dzięki dotacji z MRiRW w szkole powstały dwie bogato urządzone pracownie do kształcenia w zawodach branży hotelarskiej: pracownia usług żywieniowych, w której uczniowie uczą się obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny i pracownia obsługi ruchu turystycznego, składająca z symulacyjnego pokoju hotelowego, restauracji, recepcji i części wykładowej. Wiele pracowni posiada tablice interaktywne, których w szkole łącznie jest 6, tablicę moderacyjną, drukarkę 3D czy  dygestorum w pracowni chemicznej. 7 pracowni szkolnych jest wyposażonych w monitory interaktywne pozyskane z programu Aktywna Tablica. Szkoła jest dostosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych, funkcjonuje w niej gabinet pielęgniarski. Wychodząc naprzeciw ogólnemu rozwojowi ucznia w szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań: Szkolny teatr STASZEK, Koło czytelnicze, Koło fotograficzne, Szkolna Grupa Wokalna  „Stachórek”, Koło Artystyczne, Pracownia malarska, Szkolny Klub Sportowy Staszic, Koło gastronomiczne – zajęcia z dziedzictwa kulinarnego, Mażoretki, Chór szkolny.

Dużym zainteresowaniem cieszy się Młodzieżowy Wolontariat „Klub Ośmiu”, którego działalność została doceniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w 2019 roku  I miejscem w Konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W szkole realizowane są projekty, których efekty  dwukrotnie były prezentowane podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych  w  Poznaniu z zakresu renowacji starych pojazdów. Nasi uczniowie wykonali renowację motorowerów. Oprócz wsparcia, jakie Szkoła otrzymuje od Powiatu Płockiego, stara się także, dzięki współpracy z różnymi instytucjami i firmami, pozyskiwać pomoce dydaktyczne do wykonywania ćwiczeń praktycznych przez uczniów. Jest to 6 samochodów darowanych przez Komendę Miejską Policji w Płocku czy elementy budowy samochodów do poznawania ich części podczas demontażu i montażu z Firmy Hatrex w Gąbinie. Zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego szkoła ma podpisane porozumienia  o współpracy z  Firmą Budmat Auto, Firmą Novol, Hotelem Dębowa Góra, Firmą Hatrex, firmą Kam – Rol Precyzyjne Rolnictwo, Ośrodkiem Wypoczynkowym Zacisze Bis, Firmą Xero Srewis, Firmą AIR Print. Współpracujemy także z Politechniką Warszawską Filia w Płocku i Akademią Mazowiecką w Płocku, Uniwersytetem Łódzkim oraz Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku. Dużym sukcesem naszej szkoły jest  realizacja od 2020 roku projektu Erasmus +. Pierwsza mobilność – „Młodzi kontra stereotypy” skierowana była do grupy 58 uczniów z technikum pojazdów samochodowych, technikum informatycznego i hotelarskiego. Były to  2 – tygodniowe staże zawodowe dla uczniów w Grecji połączone  z poznawaniem walorów kulturowych i geograficznych tego kraju oraz wzbogaceniem umiejętności z języka angielskiego zawodowego. Druga mobilność również dotyczyła grupy 58 uczniów, była realizowana pod hasłem „Po doświadczenia zawodowe do Europy”. Ważnym  sukcesem dla naszej szkoły jest uzyskanie akredytacji w Programie ERASMUS+ na lata 2021 – 2027, oznacza coroczne wyjazdy uczniów technikum na praktyki zawodowe do wybranych krajów Unii Europejskiej. Po raz pierwszy, w zakresie pozyskanej Akredytacji na praktyki zawodowe do Grecji wyjechała grupa 30 uczniów wraz z opiekunami oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych na tzw. obserwację pracy w 2022r. Projekt nosił nazwę „Z Gąbina do Europy po sukces zawodowy”. W kwietniu 2023r. następna grupa 27 uczniów technikum, kształcąca się w zakresie motoryzacji, hotelarstwa oraz ogólnie pojętej informatyki, wyjedzie do Grecji pod hasłem:  „Rozwiń skrzydła ze Staszicem w Europie”, aby tam zdobywać nowe doświadczenia zawodowe. Od 2020 roku  realizujemy projekt rozwojowy dla uczniów technikum i  szkoły branżowej I stopnia  „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego.” Oprócz szkoleń, kursów kwalifikacyjnych i staży dla uczniów, w ramach projektu została doposażona baza dydaktyczna do kształcenia zawodowego w branży informatycznej i motoryzacyjnej.

Poprzez podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami i wspólnym realizowaniu różnych programów staliśmy się „Szkołą Dialogu”, „ Szkołą bez Przemocy”, „Szkołą Równych Szans” jak i realizatorem projektu międzynarodowego „Łączy nas Bałtyk”. Dużo motywacji do pracy daje nam obecność w Ogólnopolskim Klubie Szkół Staszicowskich, dzięki spotkaniom szkół klubowych wymieniamy swoje doświadczenia zawodowe i nabieramy inspiracji do podejmowanych działań. Od wielu lat organizujemy przedsięwzięcia o charakterze środowiskowym: Powiatowa Olimpiada Integracyjna, Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu, Szkolne Targi Edukacji i Pracy, Biesiada Patriotyczna, Staszic MotoFan. Dzięki działalności  w szkole Stowarzyszenia IUVENES projekt „ Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”  czy promowanie pracy twórczej absolwenta naszej szkoły – jednocześnie znanego malarza Dawida Wojtalewicza. Niemniej ważną rolę spełnia drugie Stowarzyszenie RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, które jest autorem projektów o charakterze ekologicznym, patriotycznym oraz wielokulturowym, takich, jak: „Przywołać pamięć o Zapomnianych Zasłużonych Wyklętych”, „Eko-Bohaterzy, Na ratunek!”, „Wielokulturowość”, „700 lat Gąbina”

Jesteśmy dumni z osiągnięć edukacyjnych naszych uczniów, którzy są Stypendystami Premiera Rady Ministrów oraz Stypendystami Starosty Płockiego.  

Zespół Szkół im. St. Staszica składa absolwentom szkół podstawowych bardzo bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Na nadchodzący rok szkolny 2023/2024 przewiduje następujące kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące z klasami: artystyczno – medialna, promocji zdrowia, matematyczno – techniczna. 5-letnie technikum o kierunkach: technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk z elementami e-sportu, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik programista, technik mechatronik, technik reklamy. 3-letnia Szkoła Branżowa I Stopnia o kierunkach: pracownik obsługi hotelowej, mechanik pojazdów  samochodowych, mechanik – operator pojazdów  i maszyn rolniczych.

Dla absolwentów branżowych Szkół I Stopnia w naszej ofercie edukacyjnej mamy  2 – letnią Branżową Szkołę II Stopnia w formie zaocznej, kształcącą w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Zespół Szkół uczy, wychowuje, ale również bardzo wspiera i rozbudza drzemiące  w uczniach talenty, pasje i zdolności. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, wycieczek dydaktycznych i rekreacyjnych, wyjazdów do kin, teatrów i muzeów czy realizowanych projektów i konkursów  to wyraz troski o wszechstronny rozwój każdego ucznia.

„Staszic” to również szkoła bezpieczna. Jej wychowankowie otoczeni są troskliwą opieką wychowawców, psychologa, pedagogów i nauczycieli, którzy dążą do zaspokojenia potrzeb swoich podopiecznych. To także Szkoła otwarta na wszelkie formy współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz firmami i zakładami pracy, gdzie uczniowie mogą zdobywać praktyczne umiejętności.

W trosce o rozwój fizyczny, szkoła gwarantuje uczniom korzystanie z nowoczesnych, pięknych obiektów sportowych, ale jako że nie samym chlebem żyje człowiek, jest również możliwość intelektualnego wzbogacania swojej osobowości. Uczniowie mogą czerpać mądrość ze zbiorów biblioteki, która oferuje księgozbiór wyposażony w książki z każdej niemal dziedziny wiedzy.

Szkoła jest również miejscem, gdzie uczy się młodych ludzi wrażliwości na drugiego człowieka. Prężnie działający wolontariat kształtuje w uczniach takie cechy, jak życzliwość, bezinteresowna pomoc, troska o słabszego.

Wszystkie działania Zespołu Szkół skierowane są na ucznia – na zdobywanie wiedzy i umiejętności, na kształtowanie właściwych nawyków, na realizację celów i spełnianie się w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.