Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w Grecji w ramach projektu: „Po doświadczenia zawodowe do Europy”

20.05.2021r. to bardzo ważna data dla realizacji projektu dwutygodniowych praktyk zawodowych
w Grecji dla uczniów klas II i III technikum hotelarskiego, pojazdów samochodowych oraz informatycznego realizowanego w ramach programu Erasmus+. Projekt „Po doświadczenia zawodowe do Europy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-081262 realizowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” akcji 1 Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach konkursu wniosków 2020.

Uczniowie wraz z rodzicami zostali zapoznani z programem praktyki zawodowej, przypomniany został regulamin udziału w projekcie oraz zapoznano wszystkich z informacjami organizacyjnymi związanymi z organizacją podróży, pobytu oraz przygotowania do praktyk zawodowych w Grecji. Rodzice zostali poinformowani o zasadach przygotowania uczniów do dwutygodniowego wyjazdu zagranicznego. Podpisali potrzebne zgody oraz zapoznali się z prezentacją projektu.

Podczas spotkania podsumowane zostały zajęcia przygotowawcze jakie odbyły się w ramach projektu.

Uczniowie brali udział w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego, kulturoznawczych oraz interpersonalnych. Zajęcia były  realizowane są z myślą o rozwoju osobistym uczestników projektu,  nabywaniu kwalifikacji zawodowych. Mają za zadanie pomóc w osiągnięciu głównego celu oraz wsparcia uczniów w odnalezieniu się w nowym środowisku. Efektem całego projektu, jest zwiększenie atrakcyjności beneficjentów programu praktyk zawodowych na rynku pracy. Aby tak się stało uczestnicy potrzebują wsparcia w rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych w oczach wymagającego pracodawcy.

Przygotowanie językowe miało na celu otwarcie uczestników na posługiwanie się językiem obcym. Uczniowie poznali podstawowe zwroty w języku greckim, które będą mogli wykorzystać w trakcie mobilności. Poznali podstawowe informacje dotyczące regionu do którego wyjeżdżają w zakresie: kultury, historii i kuchni. Wspólna praca w grupie, a następnie prezentacja i wymiana informacji
z pozostałymi uczestnikami spotkań umożliwiła integrację i związała uczniów jako grupę.

Podczas spotkania z koordynatorem uczniowie otrzymali informacje dotyczące projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+, uczestnicy zapoznali się z obowiązkami związanymi z uczestnictwem
w projekcie, z zasadami wypełniania dzienniczków praktyk i przygotowaniami do raportu końcowego oraz ewaluacji prowadzonej przez szkołę. Na spotkaniach z koordynatorem zostały też określone oczekiwania uczniów co do uczestnictwa w projekcie. W trakcie spotkań, uczniowie dowiedzieli się jak najlepiej przygotować się do wyjazdu i jakie problemy mogą napotkać podczas pobytu za granicą. Omówione zostały również zasady i formy komunikacji z opiekunem praktyk z ramienia szkoły
i instytucji partnerskiej oraz regulamin praktyk zagranicznych.

Ze względu na sytuację epidemiczną większość zajęć odbyła się w formie zdalnej, jednak mimo formy uczniowie wykazali się zaangażowaniem i ogromną determinacją w podnoszeniu swojej wiedzy
i umiejętności. Każdy z uczestników odbył łącznie 50 godzin przygotowawczych, w tym 30 godzin
z języka angielskiego, 10 godzin zajęć kulturoznawczych oraz 10 godzin zajęć z pedagogiem
i koordynatorem projektu.

Praktyki zawodowe będą odbywały się w Grecji w dniach 31.05.2021 -11.06.2021 a cały wyjazd
w dniach 30.05.2021 – 12.06.2021. Uczniowie wraz z opiekunami Panią Elizą Bałdyga, Agatą Sztygiel, Grzegorzem Cichoszem, Dorotą Izydorską oraz kierownikiem wyjazdu Panią Moniką Bogdzińską wyruszą komfortowym autobusem w podróż do malowniczego zakątku u stóp Olimpu w Grecji. Podczas dwutygodniowego wyjazdu uczniowie oprócz praktyk będą mieli okazję zwiedzić wybrane atrakcje turystyczne Grecji i zapoznać się z kulturą tego kraju. Wierzymy, że nasi uczniowie wrócą bogatsi o wiedzę oraz nowe doświadczenia zawodowe. Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub zagranicą w środowisku międzynarodowym
i realizację europejskiej ścieżki kształcenia, wspieranie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry uczącej, zwiększenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym, krajowym oraz europejskim rynku pracy, którzy potrafią komunikować się w języku obcym w sytuacjach życiowych i zawodowych, podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności językowych;

W efekcie wierzymy, że zwiększy się atrakcyjność naszych absolwentów na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Dodatkowo udział w projekcie przyczyni się do zdobycia doświadczenia zawodowego
w Europie.

Może Ci się również spodoba